REGULAMIN KONKURSU LEK-AM x DOMINIK RUPIŃSKI 2022

Treść Regulaminu w PDF

§ 1 Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook, pod nazwą: „Lek-am x Dominik Rupiński 2022” dalej jako: „Konkurs”) jest: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o z siedzibą w Zakroczymiu, ul. Ostrzykowizna 14a, 05-170 Zakroczym, KRS: 0000089602 (dalej jako: „Organizator”).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i regulaminem portalu Instagram.
 2. Aktualna treść Regulaminu będzie dostępna w formie elektronicznej w sklepie internetowym pod adresem: https://lekamshop.pl/userdata/public/assets/LEK-AMxDominikRupinski_regulamin_12_09_2022.pdf oraz w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/LekamShopPL/ (link będzie również wskazany pod postem ogłaszającym Konkurs w aplikacji Instagram na profilu @dominikrupinski (https://www.instagram.com/dominikrupinski/?hl=pl)

§ 3 Data rozpoczęcia i zakończenia Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.09.2022 r. o godz. 12:00, a kończy się dnia 30.09.2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. Wskazany okres uznaje się za czas trwania Konkursu.

§ 4 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w Konkursie;
  b) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  c) ma ukończone 18 lat albo ma ukończone 13 lat i dysponuje pisemną zgodą opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie, który nadzoruje udział małoletniego w Konkursie – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  d) w przypadku ukończenia 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  e) posiada własne konto publiczne w serwisie społecznościowym Instagram, zgodne w zakresie danych osobowych z rzeczywistością oraz spełniające wymogi regulaminu Instagram;
  f) w okresie trwania Konkursu zakupiła co najmniej jednej suplement diety Dominik Rupiński x Lek-am, na co posiada dowód zakupu (np. paragon);
  g) wykona zadanie konkursowe określone w Regulaminie.
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków określonych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 3. Zabrania się uczestnictwa w Konkursie pracownikom i członkom rodziny pracowników Organizatora, jak również osobom fizycznym świadczącym na rzecz Organizatora usługi lub wykonującym na rzecz Organizatora dzieło lub zasiadających w organach Organizatora, jak również wszelkim osobom fizycznym współtworzącym niniejszy Konkurs.
 4. Uczestnik, podejmując się wzięcia udziału w Konkursie, jednocześnie oświadcza, że jest posiadaczem własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram, użytego na potrzeby Konkursu.
 5. Udział w Konkursie możliwy jest jedynie za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym Instagram, które jest własne, prawdziwe, osobiste i niekomercyjne. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy publiczny profil Uczestnika spełnia wskazane warunki.
 6. Uczestnik może wziąć udział w niniejszym Konkursie wyłącznie jeden raz tj. publikując jeden post konkursowy za pośrednictwem portalu Instagram.
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych zadań konkursowych, których autorzy:
  a) działają z fikcyjnych profili w serwisie społecznościowym Instagram;
  b) naruszają regulamin serwisu Instagram;
  c) naruszają wymogi postu konkursowego określone Regulaminem;
  d) użyli w zadaniu konkursowym lub pod postem konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe lub wulgarne, treści pornograficznych lub propagujących przemoc, nienawiść, jak też dyskryminujących określone grupy społeczne;
  e) zawarli w zadaniu konkursowym treści reklamowe własnej działalności gospodarczej lub pracy zarobkowej lub podmiotów trzecich, niebędących Organizatorem.

§ 5 Zadanie konkursowe

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe polegające łącznie na:
  a. zamieszczeniu w serwisie Instagram postu (zdjęcie, film) z własnego, publicznego i spełniającego warunki Regulaminu profilu, w którym Uczestnik zaprezentuje sposób lub okoliczności spożywania (picia) zakupionego suplementu diety Dominik Rupiński x Lek-am wraz z oznaczeniem profilu @dominikrupinski (https://www.instagram.com/dominikrupinski/?hl=pl) oraz @lekamshop i hasztagiem „#dominikxlekam”;
  b. zaprezentowaniu w w/w poście sposobu wykorzystania suplementu diety Dominik Rupiński x Lek-am w sposób kreatywny, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki produktu i wywołania pozytywnych skojarzeń z profilem @dominikrupinski (https://www.instagram.com/dominikrupinski/?hl=pl) oraz @lekamshop;
  c. zamieszczeniu postu konkursowego w trakcie czasu trwania Konkursu określonego Regulaminem i pozostawieniu postu konkursowego na profilu co najmniej do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania trzech powyższych warunków do momentu ogłoszenia Zwycięzców Konkursu. Niezachowanie któregokolwiek z wymogów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 3. Uczestnicy Konkursu nie są ograniczeni liczbą postów publikowanych w celu udziału w Konkursie.
 4. Post konkursowy (zdjęcie, film) nie może być zrealizowane na terenie sklepu, gdzie sprzedawane są suplementy diety Dominik Rupiński x Lek-am. Wykorzystanie w poście zdjęcia lub filmu naruszającego ten warunek jest równoznaczne z dyskwalifikacją z udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych.

§ 6 Wyłonienie Zwycięzców, Nagroda

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję (dalej jako: „Komisja”).
 2. Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej jako: „Zwycięzcy”).
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona subiektywnej oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników pięciu (5) Zwycięzców Konkursu, którzy - w ocenie Komisji - wykonali Zadanie Konkursowe w całości, w sposób najbardziej atrakcyjny, oryginalny i kreatywny mając na względzie wywołanie pozytywnych skojarzeń z profilem @dominikrupinski (https://www.instagram.com/dominikrupinski/?hl=pl) oraz @lekamshop.
 5. Dany uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzcą tylko raz, bez względu na liczbę opublikowanych postów konkursowych.
 6. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną jednakowe nagrody tj. tablet Apple iPad mini (https://www.apple.com/pl/ipad-mini/specs/) w losowym kolorze o wartość jednostkowej nagrody jednego wynosi 2.499,00 zł oraz nagroda pieniężna o wartości 277,66 zł (dalej jako: „Nagroda”);
 7. Komisja wyłoni Zwycięzców najpóźniej w dniu 07.10.2022 r. o godz. 23:59 .
 8. Informacja wygranej w Konkursie zostanie przesłana poszczególnym Zwycięzcom w wiadomości prywatnej (priv/DM) z profilu Organizatora @lekamshop do każdego z nich oddzielnie w serwisie Instagram najpóźniej w dniu 08.10.2022 r. do godz. 12:00.
 9. Warunkiem ogłoszenia Zwycięzcy jest odesłanie do Organizatora w odpowiedzi na informację o wygranej do godz. 12:00 dnia 09.10.2022 r.:
  a. zdjęcia dowodu zakupu suplementu diety Dominik Rupiński x Lek-am w czasie trwania Konkursu (numer dokumentu nie może się powielać);
  b. zdjęcia podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu w przypadku Zwycięzcy, który ukończył lat 13 i nie ukończył 18 lat;
  c. wiadomości o treści: „Wyrażam zgodę na publikację mojego profilu, z którego wziąłem udział w Konkursie, na profilu @dominikrupinski, w tym na udostępnienie mojego wizerunku. Akceptuję możliwość wykorzystania mojego postu konkursowego na potrzeby reklamowo-marketingowe Organizatora na podstawie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na jego korzystanie w związku z Konkursem na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.”;
  d. wiadomości o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją konkursu oraz wydaniem Nagrody. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego warunki.”;
  e. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w celu wysłania Nagrody.
 10. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na określonych wyżej zasadach danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja wybierze kolejnego Uczestnika, który otrzyma daną Nagrodę w miejsce pierwotnego Zwycięzcy.
 11. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na profilu @dominikrupinski (https://www.instagram.com/dominikrupinski/?hl=pl) najpóźniej dnia 09.10.2022 r. do godz. 23:59 .
 12. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie wyników Konkursu za pośrednictwem profilu @dominikrupinski (https://www.instagram.com/dominikrupinski/?hl=pl) wraz z podaniem nazwy profilu wykorzystanego do udziału w Konkursie, w tym na udostępnienie ich wizerunku.
 13. Uczestnik akceptuje możliwość wykorzystania jego Zadania Konkursowego na potrzeby reklamowo-marketingowe Organizatora na podstawie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie majątkowych praw autorskich. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi utworami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich osobistych praw autorskich w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać Zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 15. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu 10.10.2022 r.
 16. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zwycięzcę, Nagroda wraca do Organizatora i Zwycięzca bezpowrotnie traci do niej prawo (przepadek Nagrody na rzecz Organizatora).
 17. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 18. Koszty wysyłki Nagrody do Zwycięzcy ponosi Organizator.
 19. Organizator zastrzega, że Nagroda nie jest przeznaczona do obrotu na rynku.
 20. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej.
 21. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.
 22. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody w całości na nagrodę pieniężną ani na inną nagrodę.

§ 7 Odpowiedzialność serwisu społecznościowego Instagram from Meta

 1. Meta Platforms Ireland Limited (dalej jako: „Meta”) jako dostawca produktu Instagram from Meta, jak i serwis Instagram, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu na łamach serwisu społecznościowego Instagram.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez Meta ani serwis społecznościowy Instagram.
 3. Organizator Konkursu korzysta z serwisu społecznościowego Instagram w celu organizacji Konkursu na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia Meta i portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 5. Organizator korzysta z serwisu Instagram i Facebook do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.

§ 8 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z niniejszym Regulaminem, jak również dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu, należy przesyłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Konkurs Lek-am x Dominik Rupiński”, jednakże nie później niż do 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Zwycięzców Konkursu. Reklamacje zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że reklamacje złożone po upływie określonego wyżej terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres poczty mailowej i/lub adres korespondencyjny Uczestnika, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji, wraz ze wskazaniem formy, w jakiej ma zostać udzielona odpowiedź zgłaszającemu reklamację – mailowo czy listownie.
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamacji. Za moment odpowiedzi uznaje się moment nadania przesyłki w placówce pocztowej.

§ 9 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. W sprawach dotyczących ochrony danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) drogą elektroniczną pod adresem iod@lekam.pl albo na adres korespondencyjny Organizatora: [Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., Biuro Handlowe, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa].
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (nazwa profilu na portalu Instagram, wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu Nagrody, wysyłki nagród do Zwycięzców oraz ewentualnego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także powiązanych działań rachunkowych i organizacyjnych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi niezbędny warunek uczestnictwa w Konkursie, wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 4. Dane powierzane są zewnętrznym podmiotom wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Zwycięzców oraz wysyłki nagród do Zwycięzców. Odbiorcami danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa, w szczególności jak Krajowa Administracja Skarbowa, organy ścigania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo mogą oni wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz zażądać ich przeniesienia lub sprostowania.
 7. Uczestnicy Konkursu mają prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: iod@lekam.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora [Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., Biuro Handlowe, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli nieprawidłowe przetwarzanie dotyczy jego danych osobowych. Jednak w pierwszej kolejności wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić bezpośrednio Organizatorowi.
 9. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Konkursu zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 10 Podatek

 1. Nagroda pieniężna w kwocie 10 % Nagrody tj. 277,66 zł zostanie potrącona na poczet wartości podatku dochodowego.

§ 11 Inne 

 1. Organizator Konkursu jest zwolniony w całości z odpowiedzialności za przerwy i usterki techniczne w działalności serwisu społecznościowego Instagram lub Facebook, w tym za ich konsekwencje mające wpływ na przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu.
 2. Wraz z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w nim tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w wizerunek i reputację Organizatora lub Dominika Rupińskiego.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

§ 12 Rozstrzyganie sporów

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z Regulaminem w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. W przypadku, gdy rozwiązanie sporu okazało się niemożliwe na drodze negocjacji, właściwy dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

§ 13 Udostępnienie Regulaminu, zmiany Regulaminu

 1. Forma papierowa Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci zapoznania się z dokumentem i ustaleniu dogodnego dla obu Stron terminu, nie dalej niż w ciągu 30 dni roboczych od zgłoszenia Organizatorowi chęci zapoznania się z dokumentem.
 2. W razie przerwy lub usterki technicznej w działalności serwisu społecznościowego Instagram lub Facebook Uczestnik Konkursu może wystąpić do Organizatora na adres: michalskorecki@lekam.pl z wnioskiem o przesłanie w formie elektronicznej e-mail Regulaminu Konkursu.
 3. Zmiana Regulaminu w czasie trwania Konkursu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa i nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.

§ 14 Wejście w życie 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2022 r. 

 

 

Załącznik nr 1 - Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział w Konkursie 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ____________________________, jako rodzic/ opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka) ___________________________ wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w Konkursie „Lek-am x Dominik Rupiński” organizowanym w dniach 15.09.2022 r. – 29.09.2022 r. przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o z siedzibą w Zakroczymiu, ul. Ostrzykowizna 14a, 05-170 Zakroczym, KRS: 0000089602.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych podanych w związku z udziałem dziecka/podopiecznego w Konkursie.

____________________________________
Data i czytelny podpis

 

Załącznik nr 2 – Klauzula ochrony danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

w związku z zawartą umową sprzedaży towarów

Administrator danych osobowych

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o z siedzibą w Zakroczymiu, ul. Ostrzykowizna 14a, 05-170 Zakroczym, KRS: 0000089602

Kontakt:

listownie na adres: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., Biuro Handlowe, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa,

przez e-mail: iod@lekam.pl

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Zawarcie i wykonanie umowy

art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO

Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przepisów podatkowych (art. 32 § 1 w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej)

art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO

 

Prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO

Odbiorcy danych

W związku z zawarciem umowy Administrator nie przekazuje Państwa danych innym administratorom danych osobowych.

Dane te mogą jednak być przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator współpracuje w związku z realizacją celu przetwarzania:

- dostawcom usług IT, podmiotom serwisującym lub zapewniającym dostęp do aplikacji służących usprawnieniu pracy (np. portale rekrutacyjne, portale społecznościowe, dostawcy poczty elektronicznej itp.).

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będę przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Administrator ma także obowiązek przechowywać dokumenty związane z poborem podatków zawierające Państwa dane osobowe przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:

·dostęp do danych osobowych,

·sprostowanie danych osobowych,

·usunięcie danych osobowych,

·ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

·przenoszenie danych osobowych,

·wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora następuje niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje jak wnieść skargę mogą Państwo znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Treść Regulaminu w PDF

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium