Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o z siedzibą w Zakroczymiu, ul. Ostrzykowizna 14a, 05-170 Zakroczym REGON: 016295922, NIP: 5311495443, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000089602 (zwane dalej "Administratorem"), kontakt: +48 516 496 075, biuro@lekamsklep.pl.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych (IOD)

W sprawach dotyczących ochrony danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) drogą elektroniczną pod adresem iod@lekam.pl.

3. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

3.1 świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym lekamsklep.pl oraz udostępnienia internetowego systemu w celu świadczenia usługi zamówień wybranych produktów w e-sklepie, za pośrednictwem strony internetowej lekamsklep.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3.2 sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3.3 marketingowych tj. wysyłki Newsletter’a na podany adres poczty elektronicznej, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku

3.4reklamacji, ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3.5 prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej -podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki Newsletter’a przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na jego otrzymywanie pocztą elektroniczną lub wniesienia sprzeciwu.

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Organa administracji publicznej, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dostarczania i wspierania systemu informatycznego Spółki, podmioty świadczące usługi dostawy produktów, podmioty świadczące usługi płatności on-line.

5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Informacja o dowolności lub obowiązku/wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych w celu otrzymywania Newsletter’a jest dobrowolne.

7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl