Regulamin Sklepu Internetowego LEK-AM

Regulamin Sklepu Internetowego LEK-AM

§1 Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w postaci kosmetyków, dermokosmetyków, wyrobów medycznych, suplementów diety oferowanych w sklepie internetowym pod adresem: https://lekamsklep.pl, https://lekamdlazdrowia.pl, https://lekamshop.pl.

Właścicielem sklepu internetowego jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-AM Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-175), przy ul. Jana Pawła II 80, dalej nazywany "Sprzedawcą".

Sprzedaż kosmetyków, suplementów diety, wyrobów medycznych odbywa się za pośrednictwem sieci Internet na podstawie umów zawieranych na odległość między Sprzedawcą a Kupującym.

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Czas Realizacji Zamówienia – czas, który liczy się od momentu zaksięgowania płatności dokonanej przez Kupującego, a kończy się w momencie doręczenia zamówionego towaru do Kupującego;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

e-Koszyk – element e-Sklepu, przy pomocy którego Kupujący dookreśla takie elementy zamówienia, jak ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

e-Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://lekamsklep.pl, https://lekamdlazdrowia.pl, https://lekamshop.pl, w którym Kupujący mogą na odległość dokonywać zakupu kosmetyków, suplementów diety, wyrobów medycznych oferowanych przez Sprzedawcę;

Kupujący - osoba fizyczna, która dokonuje nabycia kosmetyków w e-Sklepie bezpośrednio nie związanego z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą; Konsument po zarejestrowaniu się w e-Sklepie, zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu, staje się Użytkownikiem.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin e-Sklepu lekam;

RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa siedziba: ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, Regon: 142436428, NIP: 5252482395, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000357657

Strona Produktowa – strona w e-Sklepie, na której prezentowane są informacje na temat oferowanego produktu;

Umowa – sprzedaż, która dochodzi do skutku po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego.

Użytkownik – Kupujący, który dokonał rejestracji na stronie internetowej e-Sklepu, zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu.

§2 Rejestracja i logowanie.

Warunkiem dokonywania zakupów w e-Sklepie jest wypełnienie przez Kupującego formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionych produktów. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko Kupującego, adres korespondencyjny, adres dostawy wraz z kodem pocztowym miejscowości, numer telefonu Kupującego oraz adres e-mail. Kupujący nie ma obowiązku rejestrować swojego konta w e-Sklepie. Warunkiem zawarcia Umowy jest udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w §9 Regulaminu oraz potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z treścią i akceptacja Regulaminu.

Kupujący może zarejestrować się w e-Sklepie, a z chwilą rejestracji uzyskuje status Użytkownika. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej e-Sklepu wybrać zakładkę "Zaloguj", a następnie wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię, nazwisko Użytkownika, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło Użytkownika. Loginem Użytkownika będzie podany przez niego na etapie rejestracji w e-Sklepie adres e-mail.

Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do e-Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

Po zalogowaniu Użytkownik w zakładce "Moje konto" może modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, przeglądać historię zamówień i płatności.

Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest konieczne do realizacji zamówień składanych przez Kupującego w e-Sklepie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych określone są w §9 Regulaminu.

Złożenie przez Kupującego zamówienia na stronie e-Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy należności za produkt wybrany ze Strony Produktowej, w wysokości określonej w zamówieniu. Cenę i inne należności związane z zamówieniem określa §4 Regulaminu.

§3 Składanie zamówień.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną obsługą Java Script oraz obsługą plików Cookies.

Potwierdzenie przez e-Sklep przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem prawnie wiążącej i skutecznej Umowy.

Kupujący może składać zamówienia w e-Sklepie przez 24 godziny na dobę. Kupujący składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej i wybranie polecenia "Do koszyka". Następnie Kupujący będzie poproszony przez system o wskazanie formy płatności za zamówienie.

Zamówienie będzie skutecznie złożone przez Kupującego dopiero po przejściu wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenia go poleceniem "Złóż zamówienie". Użycie przez Kupującego polecenia "Złóż zamówienie" pociąga za sobą zobowiązanie Kupującego do dokonania zapłaty za zamówione towary znajdujące się w Koszyku. Z chwilą złożenia polecenia Kupujący nie może dokonać już żadnych zmian w Koszyku. Jeżeli przy składaniu zamówienia Kupujący nie wskaże danych, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu albo poda dane nieprawdziwe, Umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę. Jeżeli dane wskazane przez Kupującego nie będą kompletne, zamówienie nie zostanie przyjęte.

Wymiana korespondencji między Kupującym a Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej. Koszt połączenia telefonicznego do Sprzedawcy pod numerem telefonu +48 516 496 075 jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie, lub pod adresami e-mail: zwroty@lekamsklep.pl, marketing@lekamsklep.pl, biuro@lekamsklep.pl.

§4 Ceny towarów.

Ceny na stronie e-Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w walucie PLN. Ceny nie uwzględniają w sobie kosztów dostawy.

Ceną wiążącą i ostateczną za sprzedawany produkt jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Kupującego. Do ceny dolicza się koszt dostawy towaru.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia będącej kwotą do zapłaty przez Kupującego, obejmująca również koszty dostawy towaru, będzie przedstawiona Kupującemu w e-Sklepie po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy płatności.

Każda sprzedaż w e-Sklepie potwierdzana jest paragonem fiskalnym, chyba że Kupujący zażąda wystawienia faktury VAT. Koszty dostawy sprzedanego towaru będą uwzględnione na tej fakturze/paragonie fiskalnym.

e-Sklep może udostępniać oferty promocyjne, na podstawie których ceny kosmetyków, suplementów diety, wyrobów medycznych będą obniżone. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy.

Płatność za produkty zamówione w e-Sklepie może nastąpić:

  • przelewem on-line PAYU;
  • tradycyjnym przelewem na konto bankowe.

Formy płatności określone są w momencie składania zamówienia.

e-Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firm kurierskich General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. oraz InPost S.A. Odbiór osobisty zamówionych produktów jest wyłączony.

Koszt wysyłki uzależniony jest od sposobu dostawy. Przy wyborze kuriera doliczane jest 15 zł, paczkomatu - 11 zł, zaś przy zamówieniach powyżej 200 zł dostawa jest darmowa.

Dostawa zamówionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6 Realizacja zamówień.

Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji: od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez e-Sklep, przez powierzenie przesyłki z produktem przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, do doręczenia przesyłki Kupującemu. Użytkownicy mogą śledzić etapy realizacji zamówienia w zakładce "Moje Konto".

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź e-mail z systemu e-Sklepu obsługiwanego przez Sprzedawcę, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Czas Realizacji Zamówienia wynosi od 1 dnia do 3 dni roboczych.

Kupujący ma prawo odwołać złożone zamówienie lub dokonać jego zmiany w zakresie adresu dostawy do momentu przekazania produktu przez Sprzedawcę do wysyłki. Wprowadzanie zmian lub odwołanie zamówienia jest możliwe pod adresem poczty internetowej biuro@lekamsklep.pl. Odwołanie zamówienia ma takie skutki jak odstąpienie od Umowy i zobowiązuje Sprzedawcę do zwrotu należności otrzymanej od Kupujący w terminie najdalej 14 dni od daty odwołania zamówienia.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

Po zawarciu Umowy Sprzedawca wraz z towarem doręcza Kupującemu na trwałym nośniku dokument potwierdzający zawarcie Umowy.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 650) oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@lekamsklep.pl, pod numerem telefonu +48 516 496 075 lub korespondencyjnie na adres: Magazyn Zwrotów, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-AM Sp. z o.o. sp.k. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym z dopiskiem: Reklamacja sklep on-line. Kupujący może także złożyć reklamację przez wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się na stronie e-Sklepu w zakładce "Reklamacje i zwroty", następnie wysłanie tego formularza na adres poczty elektronicznej zwroty@lekamsklep.pl.

W zawiadomieniu o niezgodności towaru z Umową Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, numer zamówienia lub numer dokumentu rozliczeniowego (paragonu fiskalnego/faktury), opisać przyczynę niezgodności towaru z Umową oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, Kupujący może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, bądź odstąpić od Umowy.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Towar niezgodny z Umową należy odesłać na adres: Magazyn Zwrotów, Magazyn Zwrotów, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-AM Sp. z o.o. sp.k., Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym z dopiskiem: Reklamacja sklep on-line.

§8 Odstąpienie od umowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 650) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem terminu na: adres mailowy biuro@lekamsklep.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-AM Sp. z o.o. spółka komandytowa, al. Jana Pawła II 80, II piętro, Warszawa 00-175. Kupujący może także pobrać ze strony e-Sklepu z zakładki "Reklamacje i zwroty" formularz odstąpienia od umowy. Formularz należy wypełnić i przesłać do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej biuro@lekamsklep.pl lub drogą pocztową na adres: Magazyn Zwrotów, Magazyn Zwrotów, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-AM Sp. z o.o. sp.k., Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. To, co sobie strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń Kupującego i Sprzedawcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zakupiony towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: Magazyn Zwrotów, Magazyn Zwrotów, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-AM Sp. z o.o. sp.k., Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym. Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych.

Wyjątek: Zgodnie z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu produktów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9 Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników zgromadzonych w e-Sklepie jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-AM Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy ul. Jana Pawła II 80.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupujących i Użytkowników: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Dane te przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w razie zgłoszenia reklamacji lub roszczeń z Umowy – w celu ich rozpoznania.

Podanie przez Kupującego/ Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w razie zgłoszenia reklamacji lub roszczeń z Umowy – w celu ich rozpoznania. Podane przez Kupujących / Użytkowników dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

Ponadto dane Kupujących będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego.

Każdy Kupujący/Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe Kupujących/Użytkowników są przekazywane przewoźnikom w celu dostarczenia zakupionego w e-Sklepie towaru. Nie przekazuje się tych danych innym odbiorcom.

Dane osobowe Kupujących/Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Sprzedawca powołał inspektora ochrony danych, z którym każdy Kupujący /Użytkownik może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, pisząc na adres poczty e-mail: iod@lekam.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

Dane osobowe Kupującego/Użytkownika są przechowywane w siedzibie Sprzedawcy przez okres 2 lat i 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Kupującemu/ Użytkownikowi wydano towar objęty Umową, co odpowiada ogólnemu terminowi przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi przy sprzedaży – art. 568(1) Kodeksu cywilnego. Dodatkowy termin roczny przewidziany jest na wypadek ewentualnych roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili lub w razie problemów z doręczeniem takiego żądania do Sprzedawcy. Liczenie od końca roku służy określeniu jednolitej daty usunięcia danych osobowych Kupujących / Użytkowników, którzy zawarli Umowy w tym samym roku kalendarzowym.

Każdy Kupujący/Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§10 Sprawy odrębne.

Umowy zawierane za pośrednictwem e-Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 650) oraz Kodeksu Cywilnego.

§11 Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym http://www.lekamsklep.pl/pl/regulamin.html. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu przez jego pobranie w formacie pdf ze strony e-Sklepu z zakładki "Regulamin". Kupujący ma prawo sporządzić wydruk Regulaminu.

Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  • zmiany form płatności,
  • zmiany sposobów dostawy,
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na złożone i realizowane zamówienia Kupującego. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają Regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia.

Regulamin w niniejszym brzmieniu został opublikowany w dniu 30.08.2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl